Kalitas, Traitor of Ghet

KalitasTraitor

 

 

 

Kalitas, Traitor of Ghet


Kalitas, Traitor of Ghet
9x13/300: Digital: 2015
©Wizards of the Coast

Counterpart to Bloodchief

$15.00 — $120.00